پین پد..

یه روز شلوغ مشغول انجام امور مشتریها بودیم ،  آقای میانسالی جلوی باجه بود که قصد داشت با pinpad از حسابش برداشت کنه .نفر بعدی هم یه پسر جوان بود..کار برداشت با کارت تمام شد و طرف وجه را که دریافت کرد به سمت درب خروجی رفت که ناگهان شخص جوان یه نگاه به دستگاه pinpad کرد و با صدای بلند به اون مرد میانسال که داشت میرفت گفت: آقا..آقا ..دستگاهتون را جا گذاشتید!!!…یه مکث چند ثانیه ای و بعد هم انفجار خنده مشتریها…بنده خدا بعد از اینکه فهمید قضیه چیه ، چقدر خجالت کشید…اگه یه مقدار دقت داشت حداقل سیم دستگاه را میدید که به پائین وصل شده………….