اوگاندا

واحد پول جمهورى اوگاندا شلینگ که به ۱۰۰ سِنت تقسیم مى‌شود.نوع پول در گردش در اوگاندا بر دو نوع است، اسکناس و مسکوک: اسکناس ۵ و ۱۰ و ۲۰ و ۱۰۰ شیلینگ اوگاندا منتشر شده است. مسکوک در واحدهاى ۵ و ۱۰ و ۲۰ و ۵۰ سِنت و ۱ و ۲ شیلینگ ضرب گردیده است.

Read the rest of this entry »